Aktualności / NIEBEZPIECZNE PLANY INWESTYCJI NA LOTNISKU BABICE – ZGLASZAMY UWAGI

2015-01-26

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił projekty Programu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim i Prognozy Oddziaływania Na Środowisko do tego Programu. W skali całego projektu o lotnisku Babice pisze się niewiele (str.39, 40, 41, 42, 175, 179, 180 Programu i str.21, 25, 43 Prognozy) ale to co się pisze i to czego się nie pisze budzi nasze zaniepokojenie.

Apelujemy o aktywny udział w redakcji tych dokumentów i zgłaszania własnych uwag. Termin do ich zgłaszania mija 7-go lutego 2015.   KLIKNIJ NA LINK: ONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Poniżej nasze Uwagi i Wnioski dot. tych projektów. / WERSJA DO POBRANIA

 

Uwagi i wnioski

Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą do projektów: Programu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim (zwanym dalej Programem Rozwoju)

oraz

Prognozy Oddziaływania Na Środowisko do powyższego Programu, (zwanej dalej Prognozą). Nasze postulaty dotyczyły będą opisów i propozycji funkcjonowania lotniska MSW Warszawa Babice, a w szczególności funkcjonowania na nim lotnictwa cywilnego. Programowi Rozwoju i Prognozie zarzucamy:

 1. Brak obiektywnego opisu dokuczliwości hałasowej stwarzanej przez lotnictwo cywilne operujące z lotniska Babice,
 2. Niedocenienie szkodliwości funkcjonowania kręgu nadlotniskowego lotniska Babice dla środowiska naturalnego ludzi i zwierząt,
 3. Brak wyodrębnienia tematyki lokalizacji miejsc, gdzie operować mogą ośrodki
 4. Mylne konkluzje n.t. przyszłości lotniska Warszawa Babice.

Uzasadnienie

Na lotnisku MSW Warszawa Babice wykonuje się rocznie od 35 000 do 40 000 operacji lotniczych rocznie. Liczba operacji praktycznie tożsama jest z liczbą przelotów wokół tzw. kręgu nadlotniskowego lotniska Babice.

 

Krąg wytyczony jest nad trzema dzielnicami Warszawy – Bemowem, Żoliborzem i Bielanami, a strefa oddziaływania hałasem dotyka kilkadziesiąt tysięcy ludzi na obszarze ca. 20 km².

 

Olbrzymia skala oddziaływania hałasem na mieszkańców Warszawy na tym obszarze pominięta jest w rozwiązaniach Programu Rozwoju i Prognozie, które sprowadzają to oddziaływanie tylko do okolic lotniska (p. mapka „układ lotniska” na str. 41 Programu).

 

Około 90% przelotów dokonują samoloty komercyjnych ośrodków szkolenia operujących na lotnisku Warszawa Babice. Należy uświadomić sobie, że jeden kursant w ramach praktycznego szkolenia przewidującego wylatanie ok. 40 godzin pokonuje ok. 350 razy krąg nadlotniskowy.

 

Loty odbywają się na wysokości ok. 300 m. nad poziomem gruntu, a w okolicach lotniska w momentach startu i lądowania (każdy przelot po kręgu kończy się krótkim przyziemieniem) mieszkańcy osiedli mają awionetki 75-150 m. nad głową i bombardowani są hałasem 85 dB czasem co kilkadziesiąt sekund!

 

Obowiązkowe pomiary hałasu wykonywane przez lotnisko wielokrotnie wykazywały przekroczenie poziomu 55 dB miesięcznie, co narusza normę dla obszarów związanych z pobytem dzieci i młodzieży. Na terenie kręgu znajduje się ok. 100 placówek związanych z pobytem dzieci i młodzieży. Należy przy tym wspomnieć, że lokalizacja 2-ch punktów pomiarowych jest niezgodna ze standardami pomiarów (jeden punkt pomiarowy kilkaset metrów w bok od linii startów, drugi ok. 4 km. od progu startowego – żaden nie mierzy normy przewidzianej dla obszarów związanych z pobytem dzieci i młodzieży).

 

Trasa kręgu wytyczona jest nad dwoma obszarami Natura 2000. Rezerwatem Las Bielański i fragmentem (ok. 5 km.) Doliny Środkowej Wisły. Nigdzie na tego rodzaju obszarze nie przelatują samoloty na tak niskiej wysokości.

 

Problem dręczenia mieszkańców Bemowa, Bielan i Żoliborza jest dostrzegany przez lokalne władze samorządowe. Burmistrzowie tych dzielnic w roku 2014 aktywnie wspierali dążenia mieszkańców do ograniczenia ruchu cywilnego na lotnisku Warszawa Babice.  Niestety organ środowiskowy, jakim jest Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, mimo tych starań odmówił wszczęcia postępowania w trybie art. 362 Prawo Ochrony Środowiska o zakazie lotów wielokrotnych po kręgu przez tę samą maszynę. Obecnie w tej sprawie toczy się postępowanie odwoławcze przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

 

Reasumując wnosimy o uwzględnienie powyższych uwag w Programie i Prognozie poprzez:

 1. Uzupełnienie na str. 40 Programu w p. 3.6.3. cytatów z zaktualizowanego na rok 2013 Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla m.st. Warszawy (POŚPH) poprzez zamieszczenie cytatów: „Należy nadmienić, że w odczuciu mieszkańców oddziaływanie lotniska jest duże i nasila się w miesiącach letnich, szczególnie w okresach maj – październik” (str. 159 p.10.4.2. POŚPH), „Należy wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby operacji lotniczych wykonywanej w jednej godzinie.” (str. 160 p.10.4.2. ppkt. „Należy” POŚPH), - przy okazji dziwimy się, dlaczego ostatniego cytatu nie zamieszczono w projekcie Programu, zamieszczając jednocześnie tylko pierwszą połowę zaleceń POŚPH (o ograniczeniu godzin funkcjonowania lotniska)?
 2. Zmianę zapisów p.5 Programu (str. 40) „Plany inwestycyjne i rozwojowe” poprzez redukcję funkcji lotniska do:
  • Lotniska zabezpieczającego działania lotnictwa służb porządku publicznego,lotnictwa dyspozycyjnego wojska oraz administracji państwowej,
  • Lotniska obsługującego działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz lotnictwa przeciwpożarowego,
  • Lotniska bazowania dla samolotów lotnictwa ogólnego,
  • Rejonu mobilizacyjno-edukacyjnego….itd. jak w dotychczasowym projekcie.
  Sprzeciwiamy się próbie lokalizacji śmigłowców lotnictwa ogólnego na lotnisku Babice. Normy hałasu są już przekroczone, a poziom hałasu silników śmigłowców jest o wiele wyższy od poziomu hałasu silników samolotowych.
  Sprzeciwiamy się też funkcjonowaniu lotnictwa szkolnego na lotnisku Babice co uzasadnimy w dalszej części Uwag.
 3. Zmianę zapisów p.5 Programu (str.40) w części proponującej inwestycje na lotnisku Babice dla możliwości ruchu statków w okresie całorocznym.
  Sprzeciwiamy się takiej opcji i proponujemy pozostawienie dotychczasowego   statusu lotniska cywilnego tzn. przeznaczonego do lotów z widocznością (VFR). Ewentualne inwestycje zmierzać winny do poprawy bezpieczeństwa i możliwości kontroli parametrów lotu (trasa, wysokość) przez wieżę lotniska (obowiązek montażu transponderów i stacji obsługującej).
  Na liście zalecanych inwestycji są głównie takie, które polepszają standard ośrodków szkoleniowych. Te winny mieć zakaz operowania na tym lotnisku i winny inwestować we własnym zakresie na terenie innych lotnisk i lądowisk.
  Dodatkowo lotnisko czynne jest w godzinach 6°°-22°°, a i w tych godzinach szczególnie wczesno ranne i późno wieczorne dręczy się ludzi nadmiernym hałasem.
  Liczbę operacji lotnictwa cywilnego należy ograniczać a nie powiększać.
  Inwestycje zmierzające do zwiększenia operacji lotnictwa cywilnego typu terminal, odśnieżanie, sala odpraw są zbędne. Zarządzające lotniskiem Centrum Usług Logistycznych ciągle nie może wyjść z wielomilionowej straty. Nie widzimy społecznego uzasadnienia dla przeznaczenia publicznych środków na w/w inwestycje.

 4. Uzupełnienie mapki „Układ Lotniska” (p. 7 Programu str. 41) o strefę oddziaływania hałasem na kręgu nadlotniskowym lotniska z uwzględnieniem obszaru trzech dzielnic Warszawy.

 5. Korektę p. 8 Programu (str.42) poprzez wykreślenie z rubryki „Czynniki stymulujące rozwój” punktów:
  • Brak ograniczeń w zakresie przyjmowania śmigłowców – z powodu przekroczenia norm hałasu,
  • Lotnictwo państwowe jako główny użytkownik – głównym użytkownikiem lotniska (90% operacji lotniczych) są komercyjni operatorzy cywilni niepaństwowi,
  • Ograniczone możliwości lotniska Chopina i w efekcie brak konkurencji ze strony tego lotniska w zakresie obsługi lotnictwa ogólnego – zapis ten sugeruje, że konkurencją dla Babic może być tylko Okęcie. Wokół Warszawy funkcjonują liczne lotniska i lądowiska, a kryterium wygody dojazdu nie może być jedynym w kwestii konkurencji.
 6. Uzupełnienie p. 8 Programu (str.42) w rubryce Czynniki ograniczające rozwój poprzez:
  • Uzupełnienie punktu „duża bliskość zabudowy jednorodzinnej i i wielorodzinnej” – zwrotem: „bezpośrednio wokół lotniska” i kontynuowanie bez zmian,
  • Dodanie dodatkowego punktu: - „duża gęstość zabudowy jednorodzinnej i „duża gęstość zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów związanych z pobytem dzieci i młodzieży na obszarze kręgu nadlotniskowego lotniska i związane z tym oddziaływanie na te tereny dokuczliwego hałasu”,
  • Dodanie dodatkowego punktu: - Częściowe pokrywanie się trasy kręgu nadlotniskowego z obszarami Natura 2000: Rezerwat Las Bielański i Dolina Środkowej Wisły,

 7.  Uzupełnienie i korekta punktu 20.2 Programu (str. 158) poprzez:
  • Dopisanie do zdania „Dużym ograniczeniem lotniska Warszawa Babice  jest bliskość zabudowy mieszkalnej” zwrotu „bezpośrednio wokół lotniska i wzdłuż jego kręgu nadlotniskowego.” 
  • Dopisanie do zdania „należy zidentyfikować alternatywne miejsca obsługi tego ruchu” zwrotu „w szczególności ośrodków szkolenia pilotów” oraz dopisanie do listy lotnisk Płock, Chrcynno – również Sochaczew.
  • Wykreślenie ostatniego zdania (lotnisko Warszawa Babice funkcjonowałoby jako centralny heliport Warszawy).

 8. Uzupełnienie mapki na str. 25 Prognozy (Ryc.1) ilustrującej lokalizację lotniska Babice na tle obszarów chronionych o przebieg trasy kręgu nadlotniskowego, który pokrywa się z obszarami Natura 2000: Rezerwat Las Bielański i Dolina Środkowej Wisły. Na trasie kręgu panuje praktycznie identyczny ruch jaki obrazuje liczba operacji lotniczych na samym lotnisku.

 9. Wykreślenie z p. 7.7 Prognozy (strona 43) obraźliwego dla zdrowego rozsądku zapisu rozpoczynającego się od słów „Modernizacja głównego lotniska dla służb porządku publicznego (Warszawa Babice) nie powinna spowodować zwiększenia negatywnego wpływu na otoczenie przyrodnicze…” do słów „…w ramach międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.” Ten zapis brzmi kuriozalnie w zestawieniu z miejscem w jakim go zamieszczono: „Prognoza oddziaływania na ŚRODOWISKO ?!”

Jest dla nas oczywiste, że każda modernizacja lotniska Warszawa Babice spowoduje zwiększenie ilości operacji lotniczych na tym lotnisku, która już w tej chwili sięga 40 000 rocznie! Hałas z tym związany degraduje środowisko naturalne człowieka (w tym dzieci i młodzieży) mieszkających wokół lotniska i na trasie kręgu nadlotniskowego i zwierzyny głównie ptactwa w obszarach Natura 2000 położonych na trasie kręgu (Rezerwat Las Bielański, Dolina Środkowej Wisły) czy okolicach lotniska (Kampinoski Park Narodowy).

 

Nie sprzeciwiamy się funkcjonowaniu na lotnisku Babice lotnictwa służb porządku publicznego i modernizacji ich wyposażenia.

 

Stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu rozwojowi lotnictwa cywilnego na tym lotnisku, a to właśnie to lotnictwo generuje największą liczbę operacji lotniczych.

 

Jakie racje społeczne przemawiają za funkcjonowaniem przeszło 10-ciu prywatnych komercyjnych ośrodków szkolenia na lotnisku MSW? (największa liczba w Polsce)

 

Operacje lotnictwa cywilnego na lotnisku Babice winny być ograniczone do pojedynczych startów lądowań tych maszyn. Nie ogranicza to w niczym praw i mobilności właścicieli cywilnych maszyn, które są hangarowane na lotnisku.

 

Wielokrotne, ciągłe loty tej samej maszyny po kręgu winny być zakazane, a wykonujące je ośrodki szkoleniowe winny znaleźć inne lotnisko lub lądowisko dla swoich operacji.

 

W tym miejscu sugerujemy poświęcenie w Programie specjalnego miejsca z sugestiami gdzie w pobliżu Warszawy mogą kształcić pilotów ośrodki szkolenia i sposobowi finansowania takiego projektu (projektów?).

 

Sprzeciwiamy się również próbom usytuowania innych niż państwowe śmigłowców na lotnisku Babice. Dotychczasowe przeloty wokół lotniska śmigłowców Policji i Ratunkowych (a szczególnie nocne lot szkoleniowe Policji) udowadniają, że ich stopień dokuczliwości hałasowej wielokrotnie przewyższa silniki samolotowe.

 

Nie wyobrażamy sobie zatem funkcjonowania dodatkowych śmigłowców cywilnych.

 

Wdzięczni będziemy za uwzględnienie naszych uwag.

 

Warszawa dnia 23.01.2015

Z poważaniem

 

WERSJA DO POBRANIA