Aktualności / WYSTĄPIENIE DO MACIEJA LASKA

2019-06-23

Sz. P. Maciej Lasek
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

WNIOSEK

1.    O udzielenie informacji na temat planów działalności deweloperskiej na terenie lotniska Warszawa-Babice
2.    O publiczne sprostowanie rozpowszechnionej przez Pana nieprawdziwej informacji nt. pobudek, jakimi kieruje się Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Warszawą

UZASADNIENIE

W dn. 18.06.2019 udostępnił Pan na swoim koncie na portalu Twitter treść, z której jednoznacznie wynika, że aktywiści Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą nie działają w interesie społecznym, ale w celu odniesienia korzyści finansowych w związku z zabudową lotniska Babice, jaka miałaby nastąpić po niewielkim ograniczeniu działalności lotniska nałożonym przez Prezydenta Miasta Warszawy w związku z nadmiernym oddziaływaniem na środowisko tego obiektu, stwierdzonym w czasie trwającego pięć lat postępowania administracyjnego.
Piastuje Pan urząd Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo, więc jako osoba publiczna powinien Pan dochować szczególnej staranności, decydując się na rozpowszechnianie insynuacji godzących w powszechnym odbiorze opinii publicznej w czyjś wizerunek. Z kolei jako bezstronny urzędnik nie powinien Pan wypowiadać się po jakiejkolwiek stronie sporu kierując się przesłankami innymi niż merytoryczne. Pomijając już sam fakt, że bycie przedsiębiorcą nie jest jeszcze w tym kraju przestępstwem, rozpowszechniając wpis nie sprawdził Pan, że firma Vela Investments sp. z.o.o., której Prezes jest jednocześnie Prezesem CNNW, nie zajmuje się działalnością deweloperską, rozumianą w myśl ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377). W KRS nie ma również wpisu PKD z grupy 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wśród wymienionych rodzajów działalności spółki Vela jest wymieniona na jednej z 6 pozycji „działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”, ale jak Pan dobrze wie, nie jest to działalność deweloperska. Informuję ponadto, że wpis na temat rodzaju działalności można w razie konieczności, w każdej chwili wykreślić lub dodać. Jakim dowodem i przeciwko czemu jest zatem figurowanie w wypisie spółki działalności związanej z nieruchomościami? Jeżeli przeszuka Pan KRS szkół lotniczych wymienionych jako użytkownicy na lotnisku Bemowo, gwarantujemy Panu, że również znajdzie tam Pan związki członków zarządów tych szkół z deweloperami. Czemu to nie wzbudza podejrzeń?
Zarzuty wobec Prezesa Cichego Nieba, że chce pozyskać i zabudować teren lotniska, rozpowszechniane są w Internecie od samego początku funkcjonowania Stowarzyszenia. Są jednocześnie tak absurdalne, że nie sposób ich odeprzeć. Wobec Pana Burmistrza, z racji pełnionej funkcji szefa Państwowej Komisji badającej katastrofę lotniczą w Smoleńsku, również padały absurdalne i nieprawdziwe oskarżenia. Ma Pan zatem świadomość jak trudno przed nimi się bronić.
Skoro już interesuje Pana tak bardzo działalność zawodowa Prezesa Stowarzyszenia CNNW, dlaczego nie wzbudziło Pańskich podejrzeń to, że Zbigniew Franczak jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Kantor Polski S.A. Spółka ta podlega audytom Komisji Nadzoru Finansowego. Aby pełnić tę funkcję, Zbigniew Franczak musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wysnute w udostępnionej przez Pana Burmistrza treści insynuacje mogą godzić w możliwość pełnienia przez niego tej funkcji.
Ciche Niebo nad Warszawą działa społecznie w celu zmniejszenia hałasu od 22 km kręgu nadlotniskowego, który oddziałuje nadmiernie na 3 dzielnice Warszawy, w tym Bemowo. Działamy zatem również w interesie części mieszkańców tej dzielnicy. W zeszłym roku Rady Dzielnic Bielany oraz Żoliborz jednogłośnie w formie uchwały opowiedziały się za pozostawieniem na Lotnisku Babice jedynie lotnictwa służb. Nasze działania są zatem zgodne z tymi postulatami, choć cele nie sięgają nawet tak daleko. Lotnisko Babice to jeden wielki ośrodek szkolenia lotniczego, na którym zyski ośrodków pilotażu osiągane są kosztem zdrowia i spokoju kilkudziesięciu tysięcy ludzi mieszkających pod kręgiem lotniskowym. Chcemy doprowadzić do ograniczenia liczby operacji szkoleniowych, tak jak w przyjętym w ubiegłym roku (znowu jednogłośnie) przez Radę Warszawy Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem. Nie są to postulaty radykalne i w żadnym wymiarze nie zagrażają funkcjonowaniu lotniska. Lotnisko latami utrzymywało się bez szkół pilotażu i tak może być nadal.
Od początku powstania Stowarzyszenia, nigdy nie zgłosił się do nas podmiot zainteresowany współpracą w celu zamknięcia lotniska i jego zabudowy. Proszę o informację, czy jako Burmistrz Dzielnicy Bemowo posiada Pan wiedzę na temat planów zabudowy lotniska. Jeśli z Urzędem Dzielnicy kontaktowały się w tej sprawie jakieś podmioty, proszę o przedstawienie odpowiednich dokumentów (pism, notatek ze spotkań). Prosimy także o udzielenie informacji nt. procedury, jaką musiałby przejść podmiot prywatny, by pozyskać teren lotniska i przekształcić go w teren inwestycyjny, zważywszy, że nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa we władaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest terenem ewakuacji ludności, a na lotnisku operują służby państwowe.
W załączeniu przekazuję Panu Burmistrzowi aktualny wypis z Rejestru spółki Vela Investments.
Mając na uwadze powyższe, prosimy jak na wstępie. W przeciwnym wypadku, rozważymy wniesienie sprawy sądowej na podstawie art. 23 i 24 K.C.
Z poważaniem,


Stowarzyszenie Ciche Niebo Nad Warszawą,
Ul. Ogrodowa 32A/13
00-896 Warszawa
info@cicheniebonadwarszawa.plDo wiadomości
1.    Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni
2.    Ewa Malinowska Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
3.    Dariusz Figura, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy
4.    Marek Szolc, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy
5.    Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany
6.    Maria Popielawska, Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz